Galaxy Bookshop

,

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές Υποθέσεις – Restorative Justice in Criminal Matters

28,00

Συγγραφείς: Συλλογικό Έργο
Έκδοση: 2013
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα
Σελίδες: 381
ISBN: 978-960-445-999-5

Κωδικός προϊόντος: 9789604459995 Κατηγορίες: ,

Περιλαμβάνονται επίκαιρες εισηγήσεις για θέ­μα­τα, ό­πως οι α­ξί­ες και τα θε­μέ­λια της Α­πο­κα­τα­στα­τι­κής Δι­και­ο­σύ­νης, οι δυ­να­τό­τη­τες ε­φαρ­μο­γής της, προ­βλή­μα­τα που α­να­κύ­πτουν α­πό την ε­φαρ­μο­γή της, η θέ­ση της α­πο­κα­τα­στα­τι­κής δι­και­ο­σύ­νης στο σύ­στη­μα ποι­νι­κής δι­και­ο­σύ­νης, οι υ­πάρ­χου­σες κα­λές πρα­κτι­κές και η α­να­ζή­τη­ση και ε­πι­λο­γή του ορ­θού δρό­μου στη δι­α­μόρ­φω­ση μιας ο­δη­γί­ας για την α­πο­κα­τα­στα­τι­κή δι­και­ο­σύ­νη στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση.

Περιεχόμενα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄

Τα θεωρητικά θεμέλια της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

Πρόεδρος: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

9Xαιρετισμός

15Στέργιος Αλεξιάδης, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: τα υπέρ και τα κατά

29Βάσω Αρτινοπούλου, Οι αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

41Theo Gavrielides, Πόσο σταθερά είναι τα θεμέλια της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

45Dobrinka Chankova, Ποιος φοβάται την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη;

51Σοφία Γιοβάνογλου, Η ανάδυση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης ως εναλλακτικής απάντησης στο έγκλημα την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Νομοθετικές προβλέψεις

και εμπειρικές εφαρμογές σε χώρες της Ευρώπης

Πρόεδρος: Στέργιος Αλεξιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

61Irene Sagel–Grande, Η διαμεσολάβηση στο Ποινικό Δίκαιο: οι εμπειρίες του πιλοτικού προγράμματος του Άμστερνταμ

73Ilona Görgényi & Judit Jacsó, Εμπειρίες και προκλήσεις της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ουγγαρία

83Füsun Sokullu-Akinci, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Τουρκία

93Barbara Stando – Kawecka, Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Πολωνία – όρια και προοπτικές εξέλιξης

103Mirva Lohiniva- Kerkelä, Σχετικά με τα μοντέλα Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στη Φινλανδία

107Andrea Păroşanu, Η διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις στην πράξη στη Γερμανία: εξελίξεις και προκλήσεις

117Esther Giménez-Salinas, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ισπανία

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄

Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα: από το νόμο στην πράξη

Πρόεδρος: Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

125Ευαγγελία Τρέσσου, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα: από το νόμο στην πράξη. Η διαμεσολάβηση σε κοινότητες ΡΟΜΑ

131Αλεξάνδρα Πίσχοινα, Άρθρο 45Α ΚΠΔ. Από τη δυνατότητα αποχής από τη δίωξη στην υλοποίηση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας

139Άννα Καραμόσχογλου, Πρακτικά ζητήματα κατά τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης

155Θεόδωρος Μουστεράκης, Νόμος 3500: Ειδικά συμβουλευτικά- θεραπευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Άρθρου 11 περί ποινικής διαμεσολάβησης: εφαρμογή-προοπτικές

165Αθανάσιος Καρανίκος, Μαργαρίτα Κελεσή & Ελένη Παπαδοπούλου, Ποινική διαμεσο-λάβηση και ειδικό συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας (Ν. 3500/ 2006, άρθρο 11, παρ. 2): εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις από την εφαρμογή του προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

177Μιχαήλ Μικρός, Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής στην Ελλάδα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στο άρθρο 308Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

187Κομνηνός Κόμνιος, Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄

Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

στην Ευρώπη: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του

Πρόεδρος: Βάσω Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

199Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του. Θεωρητική βάση και στόχοι του προγράμματος

213Αθανασία Αντωνοπούλου, Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος “Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη”

223Αγγελική Πιτσελά, Τα συμπεράσματα της διακρατικής έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος “Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη”

239Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Παρουσίαση σχεδίου Οδηγίας για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

251Θεοφίλη Χατζησπύρου, Ενδοοικογενειακή βία – Σύντομες κριτικές παρατηρήσεις

ΤEXTS IN ENGLISH

257Greeting speech by Angelika Pitsela

IPART

Restorative Justice: Legal Aspects and Implementation

in European Countries

President of the Session: Stergios Alexiadis, Emeritus Professor of Law, AUTH

263Vasso Artinopoulou, The values of Restorative Justice

273Theo Gavrielides, How firm are the theoretical foundations of restorative justice?

277Dobrinka Chankova, Who is afraid of Restorative Justice?

281Irene Sagel–Grande, Mediation next to Penal Law, the experiences with the Amsterdam pilot

293Ilona Görgényi & Judit Jacsó, Experiences and challenges of the restorative justice in Hungary

303Füsun Sokullu-Akinci, Restorative Justice in Turkey

313Barbara Stando-Kawecka, Restorative Justice in Poland – limitations and prospects for development

323Mirva Lohiniva-Kerkelä, About the models of Restorative Justice in Finland

327Andrea Păroşanu, Mediation in penal matters in practice in Germany – development and challenges

335Esther Giménez-Salinas, On restorative Justice in Spain

IIPART

The 3E Model for a European Strategy of Resoration Justice in Europe:

The Project and its results

President of the Session: Vasso Artinopoulou, Professor of Criminology, Panteion University of Athens

343Charalampos Karagiannidis, The theoretical basis and the objectives of the project

353Athanasia Antonopoulou, The implementation of the project “The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe”

361Angelika Pitsela, The conclusions of the comparative research of “The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe” project

373Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Proposal for a directive on Restorative Justice in the EU