Galaxy Bookshop

, ,

Οι Περιουσιακές Σχέσεις των συζύγων κατά το διάστημα της διάστασης – Oικογενειακή στέγη – κινητά – απαιτήσεις

40,00

Συγγραφές / Author: Δεβετζής Δημήτριος
ISBN: 9786180803075
Εκδότης / Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Ημ. Εκδοσης / Date of Publish: Μάιος 2024
Βιβλιοδεσία / Format: Εύκαμπτη

Κωδικός προϊόντος: 9786180803075 Κατηγορίες: , ,

Το έργο “Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων κατά το διάστημα της διάστασης” συνιστά μία προσπάθεια να μελετηθούν συγκεντρωτικά τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την κατανομή της περιουσίας των συζύγων κατά το διάστημα της διάστασης. Aναλύονται επιμέρους διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μέσα από τη διεξοδική μελέτη της σχετικής νομολογίας και των οικείων επιστημονικών θέσεων που έχουν διατυπωθεί. Οι επιμέρους αναλύσεις τους πραγματώνονται με τρόπο συνεκτικό, ώστε να επιτυγχάνεται μία τελολογικώς ενιαία θεώρηση των κρίσιμων επιστημονικών ζητημάτων. Η ερευνητική προσέγγιση πλαισιώνεται και από δικονομικές αναλύσεις, ώστε η ερμηνεία των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα να πλαισιώνεται από τις αναγκαίες δικονομικές αναφορές, προσφέροντας ολοκληρωμένες θέσεις σε όλες τις πτυχές της σχετικής προβληματικής. Παράλληλα, οι εκτενείς αναφορές για τις αντίστοιχες διατάξεις του κυπριακού, γερμανικού, γαλλικού και αγγλικού δικαίου, καθιστούν το βιβλίο χρήσιμο βοήθημα και για τους νομικούς των αντίστοιχων εννόμων τάξεων.

Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα, όπως:

• Η κατανομή της χρήσης της οικογενειακής στέγης

• Η κατανομή των κινητών πραγμάτων

• Η κατανομή των τυχόν λοιπών περιουσιακών δικαιωμάτων και στοιχείων

• Τα δικονομικά ζητήματα που αφορούν την προβληματική

• Το εφαρμοστέο δίκαιο σε συναφείς διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της προβληματικής των περιουσιακών σχέσεων κατά τη διάσταση, στην υιοθέτηση αποτελεσματικότερων λύσεων ως προς την κατανομή της και να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω, διεξοδικότερη επιστημονική της ανάλυση. Απευθύνεται τόσο στους νομικούς της πράξης – δικαστές και δικηγόρους – που ασχολούνται σε καθημερινό επίπεδο με τις ποικίλες πτυχές της εν λόγω προβληματικής, όσο και στους νομικούς που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα της Ομ. Καθηγήτριας Καλλιόπης Χριστακάκου-Φωτιάδη ΧI

Πρόλογος της Αν. Καθηγήτριας Ιωάννας Κονδύλη ΧIIΙ

Πρόλογος της Αν. Καθηγήτριας Ηλιάνας Νικολάου XVII

Πρόλογος του Συγγραφέα XIX

Διάγραμμα περιεχομένων XXI

Συντομογραφίες XXΧV

Εισαγωγή

§ 1. Έννομες συνέπειες της διάστασης στη συζυγική περιουσία

I. Γενικές παρατηρήσεις 1

II. Ειδικές παρατηρήσεις 3

1. Αντικείμενο & βασικά ερμηνευτικά προβλήματα 3

2. Συγκριτικός χαρακτήρας της έρευνας 4

3. Συλλογιστική της έρευνας 5

§ 2. Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

I. Γενικά 6

II. Εθνικές έννομες τάξεις ουσιαστικών δικαιωμάτων 7

1. Γερμανία 7

2. Ελλάδα 9

3. Γαλλία 10

α) Διάρθρωση & περιεχόμενο των ρυθμίσεων 10

β) Σχέση ουσιαστικών δικαιωμάτων και τρόπου κήρυξης της διάστασης 10

γ) Διακανονισμός αμοιβαίων απαιτήσεων των συζύγων 12

III. Εθνικές έννομες τάξεις δικονομικών μέτρων 12

1. Ηνωμένο Βασίλειο 12

2. Κύπρος 13

IV. Έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14

1. Ρυθμίσεις ουσιαστικού δικαίου 14

a) Αρχές του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου 14

β) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 15

2. Ρυθμίσεις διεθνούς ιδιωτικού & δικονομικού δικαίου 16

α) Σύμβαση των Βρυξελλών & αντίστοιχοι Κανονισμοί 16

αα) Γενικές παρατηρήσεις 16

ββ) Διατροφή ως αντικείμενο εφαρμογής 16

β) Κανονισμός για τα διεθνικά ζητήματα των συζυγικών περιουσιακών σχέσεων 18

Πρωτο κεφαλαιο

Υποκειμενικές προϋποθέσεις

§ 3. Ο γάμος ως προϋπόθεση της έγγαμης συμβίωσης

Ι. Γενικά 19

II. Χαρακτηριστικά του γάμου 20

1. Έννοια 20

2. Υπόσταση 21

α) Γενικές παρατηρήσεις 21

β) Φύλο 21

γ) Μη πλήρης & προφανής δικαιοπρακτική ανικανότητα 24

αα) Έννοια 24

ββ) Περιπτωσιολογία 25

δ) Αρμόδιος λειτουργός τέλεσης του γάμου 25

αα) Έννοια του λειτουργού 25

ββ) Ο λειτουργός του γάμου ως τρίτος 26

γγ) Ο λειτουργός του γάμου ως φορέας κρατικής εξουσίας 27

δδ) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θρησκευτικού λειτουργού 27

3. Τύπος 28

α) Μορφές 28

αα) Δήλωση ενώπιον αναγνωρισμένου λειτουργού 28

ββ) Εγγραφή στα ληξιαρχικά βιβλία 29

β) Ελαττώματα 30

αα) Γενικά 30

ββ) Έλλειψη ληξιαρχικής καταχώρησης 30

γγ) Έλλειψη βεβαίωσης γάμου 31

§ 4. Έγγαμη συμβίωση, λοιπές μορφές συμβίωσης & διακοπή τους

I. Γενικά 32

II. Έγγαμη συμβίωση 32

1. Εννοιολογικό περιεχόμενο 32

α) Γενικές παρατηρήσεις 32

β) Σχέση με κοινό & συζυγικό βίο 33

2. Χαρακτηριστικά 34

α) Κοινή βούληση των συζύγων για κοινό βίο 34

αα) Αντικείμενο 34

ββ) Λειτουργία 35

β) Κοινός βίος 35

3. Προβληματικές περιπτώσεις 37

α) Γενικές παρατηρήσεις 37

β) Συμβίωση χωρίς συγκατοίκηση 37

αα) Χαρακτηριστικά 37

ββ) Νομική φύση 39

γ) Συγκατοίκηση χωρίς συμβίωση 40

αα) Χαρακτηριστικά 40

ββ) Νομική φύση 41

γγ) Κριτική 42

III. Άλλες μορφές συμβίωσης 43

1. Γενικές παρατηρήσεις 43

2. Ελεύθερη συμβίωση 43

α) Έννοια και ορολογία 43

β) Μη εξομοίωση προς έγγαμη συμβίωση 45

3. Καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης 48

α) Έννοια και ορολογία 48

β) Εξομοίωση προς έγγαμη συμβίωση 49

IV. Διακοπή της συμβίωσης 50

1. Έννοια 50

α) Έλλειψη κοινής βούλησης των συζύγων 50

β) Άλλες απόψεις 51

αα) Κοινά χαρακτηριστικά 51

ββ) Διάσταση ως πλήρης έλλειψη κοινής βούλησης & κοινού βίου 52

γγ) Διάσταση ως μερική έλλειψη κοινής βούλησης ή κοινού βίου 52

γ) Κριτική των απόψεων 53

αα) Επιμέρους παρατηρήσεις 53

ββ) Συνολικές παρατηρήσεις 53

2. Συνέπειες 54

Δευτερο κεφαλαιο

Αντικειμενικά χαρακτηριστικά

§ 5. Αναγκαστική & καθολική εφαρμογή

I. Γενικά 57

II. Αναγκαστική εφαρμογή 57

1. Γενικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο 57

2. Εξειδίκευση 58

α) Αναγκαστική εφαρμογή ως εκδήλωση των χρηστών ηθών 58

β) Συνέπειες 58

αα) Περιορισμένη εξουσία διάθεσης 58

ββ) Κύρος εξωδικαστικών συμφωνιών & προσφυγή στη δικαιοσύνη 59

γγ) Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών 60

III. Καθολική εφαρμογή 60

1. Νομοθετικό πλαίσιο των εθνικών έννομων τάξεων 60

α) Γενικά χαρακτηριστικά 60

β) Διαφορά στη μεταχείριση των απαιτήσεων, δικαιωμάτων και λοιπών ακινήτων 61

2. Συνταγματικότητα 61

§ 6. Προσωρινή & παραχρήμα ισχύς

I. Γενικά 64

II. Προσωρινή ισχύς 64

1. Από ουσιαστική άποψη 64

α) Μεταβατικότητα 64

β) Συντομία 65

2. Από δικονομική άποψη 65

α) Εθνικές έννομες τάξεις δικονομικών μέτρων 65

β) Εθνικές έννομες τάξεις ουσιαστικών δικαιωμάτων 66

αα) Ρύθμιση με οριστική δικαστική προστασία 66

ββ) Ρύθμιση με προσωρινή δικαστική προστασία 66

III. Παραχρήμα ισχύς 67

1. Αναγκαιότητα 67

2. Διακρίσεις 68

α) Εθνικές έννομες τάξεις δικονομικών μέτρων 68

β) Εθνικές έννομες τάξεις ουσιαστικών δικαιωμάτων 68

αα) Ρύθμιση με οριστική δικαστική προστασία 68

ββ) Ρύθμιση με προσωρινή δικαστική προστασία 69

§ 7. Κατοχύρωση της συζυγικής περιουσίας

I. Γενικά 70

II. Περιορισμός της εξουσίας διάθεσης 70

1. Νομοθετικό πλαίσιο 70

α) Εθνικές έννομες τάξεις 70

β) Αρχές του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου 70

2. Συνέπειες 71

α) Προστατευτικό βεληνεκές 71

αα) Αντικείμενο του προβληματισμού 71

ββ) Οριοθέτηση 72

β) Νομιμότητα της μονομερούς διάθεσης 72

αα) Πριν από τη διάσταση 72

ββ) Κατά τη διάσταση 73

γ) Συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης κινητών πραγμάτων 73

αα) Χαρακτηριστικά 73

ββ) Νομιμότητα 74

III. Εναλλακτικές μορφές έννομης προστασίας 76

1. Γενικές παρατηρήσεις 76

2. Εναλλακτική προστασία κάθε συζυγικής περιουσίας 77

α) Απαγόρευση διάθεσης εκ του νόμου 77

αα) Δυνατότητα εφαρμογής 77

ββ) Εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση 78

β) Απαγόρευση με βάση γενικές διατάξεις 79

αα) Εικονικότητα 79

ββ) Αντίθεση στα χρηστά ήθη 80

γγ) Καταδολίευση δανειστών 80

3. Εναλλακτική προστασία της οικογενειακής στέγης 81

α) Τριτενέργεια προστασίας 81

αα) Αναλογία προστασίας δικαιούχου μισθωτή 81

ββ) Κριτική 83

β) Περιορισμοί λύσης μίσθωσης από τον υπόχρεο παραχώρησης 85

αα) Καταγγελία 85

ββ) Παράβαση σύμβασης 85

Τριτο κεφαλαιο

Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης

§ 8. Η οικογενειακή στέγη ως αντικείμενο ρύθμισης

I. Νομοθετικό πλαίσιο 87

1. Γενικές παρατηρήσεις 87

2. Αρχές του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου 89

3. Εθνικές έννομες τάξεις ουσιαστικών δικαιωμάτων 89

α) Γερμανία 89

β) Ελλάδα 90

γ) Γαλλία 91

4. Εθνικές έννομες τάξεις δικονομικών μέτρων 92

α) Ηνωμένο Βασίλειο 92

β) Κύπρος 93

II. Αντικείμενο 94

1. Γενικές παρατηρήσεις 94

2. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά 94

α) Ακίνητο 94

β) Ιδιοκτησία υπόχρεου συζύγου ή τρίτου 95

γ) Χρήση κατοικίας 96

δ) Εξυπηρέτηση κοινού βίου ως κύρια διαμονή 97

αα) Σχέση με κοινό βίο & κατοικία 97

ββ) Λειτουργία κύριας διαμονής 97

γγ) Μοναδικότητα ή μη κύριας διαμονής 98

δδ) Μη υπαγωγή δευτερεύουσας διαμονής 99

§ 9. Λοιπές προϋποθέσεις ρύθμισης & συνέπειες

I. Γενικά 101

II. Λοιπές προϋποθέσεις 101

1. Ανάγκη 101

α) Χαρακτηριστικά 101

αα) Υποκειμενική λειτουργία 101

ββ) Σχέση με λόγους επιείκειας και ειδικές συνθήκες 102

β) Περιπτωσιολογία 103

αα) Γενικές παρατηρήσεις 103

ββ) Kλονισμένη υγεία 103

γγ) Τόπος άσκησης επαγγέλματος 103

δδ) Οικονομική υστέρηση 104

2. Συμφέροντα εμπλεκόμενων προσώπων 105

α) Χαρακτηριστικά 105

β) Περιπτωσιολογία συμφερόντων 105

αα) Συμφέροντα του δικαιούχου 105

ββ) Συμφέροντα του υποχρέου 107

γγ) Συμφέρον των τέκνων 108

δδ) Συμφέροντα του τρίτου 108

3. Αντάλλαγμα 110

α) Νομική φύση & συνεκτιμώμενοι παράγοντες 110

β) Οικονομικά χαρακτηριστικά 110

III. Συνέπειες 112

1. Αποκλειστικά μεταξύ των συζύγων 112

2. Μεταξύ των συζύγων και τρίτων 113

α) Μεταξύ των συζύγων 113

β) Μεταξύ τρίτου και του αντισυμβαλλομένου συζύγου 114

Τεταρτο κεφαλαιο

Κατανομή λοιπών περιουσιακών στοιχείων

§ 10. Τα κινητά πράγματα ως αντικείμενο κατανομής

I. Νομοθετικό πλαίσιο 117

1. Γενικές παρατηρήσεις 117

2. Αρχές του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου 118

3. Εθνικές έννομες τάξεις ουσιαστικών δικαιωμάτων 118

α) Γερμανία 118

β) Ελλάδα 119

γ) Γαλλία 119

4. Εθνικές έννομες τάξεις δικονομικών μέτρων 120

α) Ηνωμένο Βασίλειο 120

β) Κύπρος 122

II. Γενικά χαρακτηριστικά 123

1. Αντικείμενο 123

α) Εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά πράγματα 123

αα) Έννοια 123

ββ) Διακρίσεις 124

β) Καθολική αντιμετώπιση 125

2. Συστηματική κατάταξη & σημασία της 125

α) Από την άποψη του δικονομικού δικαίου 125

β) Από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου 126

III. Αναγκαία αντικείμενα της οικοσκευής 127

1. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση 127

α) Δικαιοπολιτική θεμελίωση 127

β) Συστηματική κατάταξη 128

2. Εννοιολογικό περιεχόμενο 129

α) Προσδιορισμός 129

β) Κατά περίπτωση αξιολόγηση 130

3. Ιδιαίτερες κατηγορίες αντικειμένων 131

α) Κοινές παρατηρήσεις 131

β) Επιμέρους κατηγορίες αντικειμένων 132

αα) Ψυχαγωγικής χρήσης 132

ββ) Πολυτελή 132

γγ) Ταυτόχρονης οικιακής & επαγγελματικής χρήσης 134

δδ) Ειδικά το αυτοκίνητο 135

IV. Αντικείμενα εκτός οικοσκευής 136

1. Κοινές παρατηρήσεις 136

2. Επιμέρους κατηγορίες αντικειμένων 137

α) Αποθέματα 137

β) Αντικείμενα αξίας ως επένδυση 137

§ 11. Λοιπές προϋποθέσεις κατανομής & συνέπειες

I. Γενικά 139

II. Τεκμήρια κυριότητας 139

1. Γενικές παρατηρήσεις 139

α) Έννοια 139

β) Σχέση με άλλα τεκμήρια 140

2. Πεδίο εφαρμογής 142

a) Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας 142

β) Κοινοκτημοσύνη 142

3. Επιμέρους τεκμήρια 144

α) Πράγματα προσωπικής χρήσης 144

β) Ποσοστό ιδιοκτησίας 145

III. Ανάγκη & συμφέροντα εμπλεκομένων προσώπων 146

1. Ανάγκη 146

2. Συμφέροντα εμπλεκόμενων προσώπων 147

3. Αποζημίωση 147

IV. Συνέπειες 149

§ 12. Απαιτήσεις & δικαιώματα ως αντικείμενο κατανομής

I. Γενικά 150

II. Λόγοι αναγκαιότητας κατανομής των απαιτήσεων 150

1. Ταυτότητα του δικαιολογητικού λόγου με λοιπά κατανεμόμενα 150

2. Εξομοίωση απαιτήσεων και δικαιωμάτων προς κινητά πράγματα 151

3. Αντίθεση μερικότητας στην τελεολογία της κατανομής στη διάσταση 151

III. Χαρακτηριστικά 151

1. Συσχέτιση με διατροφή 151

2. Υπαγωγή απαιτήσεων με διαπροσωπικά συζυγικά χαρακτηριστικά 153

α) Έννοια 153

β) Διακρίσεις 154

αα) Απαιτήσεις χωρίς συνεισφορά του μη δικαιούχου συζύγου 154

ββ) Απαιτήσεις από συνεισφορά του μη δικαιούχου συζύγου 154

IV. Συνέπειες 156

Πεμπτο κεφαλαιο

Δικονομικά ζητήματα & εφαρμοστέο δίκαιο

§ 13. Δικονομικά ζητήματα

I. Γενικά 157

II. Διαδικαστικές προϋποθέσεις 157

1. Διεθνής & εσωτερική δικαιοδοσία 157

α) Διεθνής δικαιοδοσία 157

αα) Νομοθετικό πλαίσιο πριν από την ενοποίηση 157

ββ) Ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο 158

β) Εσωτερική δικαιοδοσία 160

2. Αρμοδιότητα 160

α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 160

β) Κατά τόπο αρμοδιότητα 161

αα) Γενικές βάσεις δωσιδικίας 161

ββ) Ειδικές βάσεις δωσιδικίας 161

3. Νομιμοποίηση & έννομο συμφέρον 161

α) Νομιμοποίηση 161

β) Έννομο συμφέρον 162

αα) Αναγκαία στοιχεία 162

ββ) Ισχυρισμός για συμφωνία διακανονισμού των περιουσιακών σχέσεων 163

4. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης 163

5. Ορισμένο του ένδικου βοηθήματος 163

α) Αναφορικά με τη σύναψη & διακοπή της συμβίωσης 163

β) Αναφορικά με την κατανομή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων 164

III. Οριστική δικαστική προστασία 165

1. Μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας 165

α) Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης 165

β) Κατανομή των κινητών πραγμάτων 167

2. Διαδικασία 168

3. Δικονομικά μέσα άμυνας στην κατανομή των κινητών πραγμάτων 169

α) Έναντι της διεκδίκησης πραγμάτων από το δικαιούχο σύζυγο 169

αα) Άρνηση 169

ββ) Ενστάσεις 169

β) Έναντι της παραχώρησης πραγμάτων προς μη εμπράγματο δικαιούχο σύζυγο 171

4. Αναθεώρηση & αναιρετικός έλεγχος 171

IV. Προσωρινή δικαστική προστασία 171

1. Διαδικαστικά ζητήματα 171

2. Επιδίκαση της οικογενειακής στέγης & μετοίκηση 172

α) Διαφοροποίηση επιδίκασης της οικογενειακής στέγης από μετοίκηση 172

αα) Κοινά χαρακτηριστικά 172

ββ) Μετοίκηση 173

γγ) Επιδίκαση της οικογενειακής στέγης 173

β) Έννομο συμφέρον 173

γ) Κύρια αγωγή 174

3. Κατανομή των κινητών πραγμάτων 175

α) Σημασία 175

β) Δικονομικά μέσα άμυνας 175

αα) Ανταίτηση 175

ββ) Ενστάσεις 176

V. Αναγκαστική εκτέλεση 176

1. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 176

2. Κατάσχεση των κινητών πραγμάτων εις χείρας τρίτου 177

§ 14. Εφαρμοστέο δίκαιο

I. Γενικά 179

II. Νομικός χαρακτηρισμός 179

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 179

2. Προσδιορισμός 180

III. Νομοθετικό πλαίσιο πριν από την ενοποίηση 180

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 180

2. Σύστημα κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 181

α) Γερμανία & Ελλάδα 181

β) Γαλλία 182

3. Σύστημα διεθνούς δικαιοδοσίας 183

IV. Ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο 183

1. Γενικά χαρακτηριστικά 183

2. Ειδικά χαρακτηριστικά 184

3. Σύγκριση με εθνικές έννομες τάξεις 185

Προοπτικές & συμπεράσματα

§ 15. Προοπτικές

I. Γενικά 187

II. Παράμετροι 187

1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις 187

α) Γάμος & λοιπές μορφές έγγαμης συμβίωσης 187

β) Έγγαμη συμβίωση 188

2. Αντικειμενικά χαρακτηριστικά 189

3. Θεσμικό πλαίσιο 189

α) Ουσιαστικό δίκαιο 189

β) Διεθνές ιδιωτικό & δικονομικό δίκαιο 190

§ 16. Συμπεράσματα

I. Γενικά 191

II. Ρυθμιστικό πλαίσιο & κοινά χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων 191

1. Ρυθμιστικό πλαίσιο 191

2. Κοινά χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων 192

α) Υποκειμενικές προϋποθέσεις 192

β) Αντικειμενικά χαρακτηριστικά 193

αα) Γενικές παρατηρήσεις & αναγκαστική εφαρμογή 193

ββ) Καθολική εφαρμογή 194

γγ) Προσωρινή & παραχρήμα ισχύς 194

δδ) Κατοχύρωση της συζυγικής περιουσίας 195

III. Αντικείμενο των ρυθμίσεων 196

1. Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης 196

2. Κατανομή λοιπών περιουσιακών στοιχείων 197

α) Κινητά πράγματα 197

β) Απαιτήσεις & λοιπά δικαιώματα 198

IV. Λοιπά ζητήματα 199

1. Δικονομικά ζητήματα 199

α) Δικαιοδοσία & αρμοδιότητα 199

β) Άλλα δικονομικά ζητήματα 200

2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 200

V. Προοπτικές 201

Βιβλιογραφία

I. Ελληνόγλωσση 203

ΙΙ. Ξενόγλωσση 207

Αλφαβητικό ευρετήριο 209