Galaxy Bookshop

, ,

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΟΜΟΣ 3ΟΣ

85,00

Author: Πολύβιος Γ. Πολυβίου
ISBN: 9789606549878
Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Date Published: 2023
Format: Hardback

Κωδικός προϊόντος: 9789606549878 Κατηγορίες: , ,

​​Το παρόν έργο αποτελείται από τέσσερις τόμους: Γενική Εισαγωγή (Τόμος Πρώτος),  Το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων (Τόμος Δεύτερος), Το Δίκαιο των Συμβάσεων (Τόμος Τρίτος), Αδικαιολόγητος Πλουτισμός & Γενικός Επίλογος Ενοχικού Δικαίου (Τόμος Τέταρτος). Το έργο έχει ως αντικείμενο το Ενοχικό Δίκαιο (Law of Obligations), τόσο στο κοινοδίκαιο όσο και στο Κυπριακό Δίκαιο. Ο συγγραφέας ασχολείται με το αντικείμενο της Μελέτης του τόσο από τη σκοπιά της θεωρίας όσο και στο πλαίσιο της μεθοδολογίας και της πρακτικής εφαρμογής του. Η Μελέτη καλύπτει όχι μόνο τη γενική θεωρία του Ενοχικού Δικαίου αλλά και συγκεκριμένα τις τρεις βασικές κατηγορίες αυτού, δηλαδή το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων, το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο του Αδικαιολόγητου Πλουτισμού και της Αποκατάστασης. Όσον αφορά το Δίκαιο των Συμβάσεων, που αποτελεί το αντικείμενο του τρίτου βιβλίου, οι βασικές επιδιώξεις του συγγραφέα συνοψίζονται στα εξής:

  • Να παραθέσει το ουσιαστικό δίκαιο όσον αφορά τις βασικές πτυχές του Δικαίου των Συμβάσεων τόσο στο γενικό κοινοδίκαιο όσο και στο Κυπριακό Δίκαιο.
  • Να αναπτύξει και να αναλύσει όχι μόνο (ή πρωτίστως) τις αρχές και πρόνοιες του Κυπριακού Νόμου αλλά και του κοινοδικαίου (common law), όπως αυτό εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διάφορες άλλες δικαιοδοσίες της Κοινοπολιτείας, ειδικά ενόψει του ότι το κοινοδίκαιο αποτελεί τον βασικό πυρήνα του Κυπριακού Δικαίου των Συμβάσεων.
  • Να παραθέσει διάφορες σκέψεις και απόψεις για τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πρακτική του Δικαίου των Συμβάσεων στο κοινοδίκαιο και κατ’ επέκταση στο Κυπριακό Δίκαιο.
  • Να καταδείξει ότι η μελέτη του Δικαίου των Συμβάσεων δεν περιορίζεται απλώς στην παράθεση  κανόνων και κριτηρίων αλλά ασχολείται πρωτίστως με την εξέταση και αξιολόγηση ενός ζωντανού τομέα δικαίου, απολύτως αναγκαίου για τη σύγχρονη κοινωνία

Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

KAΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ xiii

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 929

Το Δίκαιο των Συμβάσεων – Nόμος και Κοινοδίκαιο 929

Κριτική του Κυπριακού Νόμου περί Συμβάσεων 932

Σημασία και Ρόλος των Συμβάσεων 935

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 939

3. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 947

Ανήλικοι 947

α. Αναγκαία χρειώδη (Necessaries) 947

β. Συμβάσεις που επενεργούν προς όφελος του ανηλίκου και αφορούν την παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε αυτόν 950

Νοητική Ικανότητα 951

Νομική Ικανότητα 955

4. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (FORMALITIES) 959

5. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 965

6. ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ (OFFER) 981

Πότε υπάρχει πρόταση; 981

α. Παράθεση προϊόντων σε βιτρίνες ή ράφια

καταστημάτων 984

β. Αυτόματες μηχανές πώλησης προϊόντων και

εισιτηρίων 987

γ. Τιμοκατάλογοι και άλλοι κατάλογοι 987

δ. Δημόσια πρόσκληση για εγγραφή μετοχών 988

ε. Προκήρυξη προσφορών και συμβάσεων 988

στ. Πώληση με πλειστηριασμό 990

ζ. Πίνακες δρομολογίων (timetables) και εισιτήρια για

χρήση μεταφορικών μέσων 991

η. Δημοσιεύσεις, αγγελίες και εγκύκλιοι 991

Ανάκληση και παύση ισχύος πρότασης ή προσφοράς 995

7. ΑΠΟΔΟΧΗ (ACCEPTANCE) 997

Έννοια Αποδοχής 997

Κοινοποίηση Αποδοχής 1003

8. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ (CONSIDERATION) 1009

Εισαγωγή 1009

Έννοια Αντιπαροχής 1009

Παρελθούσα Αντιπαροχή (Past Consideration) 1014

Προέλευση Αντιπαροχής 1020

Eπάρκεια Αντιπαροχής 1020

α. Εκτέλεση ή Υπόσχεση Εκτέλεσης Δημοσίου

Καθήκοντος ή Υποχρέωσης 1022

β. Εκτέλεση Συμβατικού Καθήκοντος που οφείλεται

προς Τρίτο Πρόσωπο 1024

γ. Εκτέλεση (Performance) και Υπόσχεση Εκτέλεσης (Promise of Performance) υφιστάμενης συμβατικής υποχρέωσης που οφείλεται στο Άλλο Συμβαλλόμενο

Πρόσωπο – Διμερείς Σχέσεις 1027

(i) Διευθετήσεις μεταξύ Πιστωτών και Χρεωστών

(Composition with Creditors) 1032

(ii) Κώλυμα εξ Υποσχέσεως (Promissory Estoppel) 1035

(iii) Εξ Yποσχέσεως Περιουσιακό Κώλυμα (Proprietary Estoppel) 1050

(iv) Κυπριακό Δίκαιο 1062

(v) Αντιπαροχή και εξ Υποσχέσεως Κώλυμα 1066

Ειδικές Νομοθετικές Πρόνοιες στην Κύπρο 1071

Eξαιρέσεις από την αρχή της Αντιπαροχής 1075

9. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ (ΙNTENTION TO CREATE LEGAL RELATIONS) 1081

Οικογενειακές και φιλικές συνεννοήσεις και διευθετήσεις 1081

Επαγγελματικές και επιχειρηματικές συμφωνίες και συνεννοήσεις 1084

Συλλογικές Συμβάσεις 1089

10. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (PRIVITY OF CONTRACT) 1091

Εισαγωγή 1091

Επίκληση Σύμβασης από Τρίτο Πρόσωπο 1093

Δέσμευση Τρίτου Προσώπου από Σύμβαση μεταξύ Άλλων 1103

11. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 1111

Εξαναγκασμός 1112

Ψυχική Πίεση 1117

α. Νόμος, Νομολογία και Ταξινόμηση Υποθέσεων 1117

β. Σύζυγοι, Εγγυήσεις και Τράπεζες 1129

Απάτη 1135

Ψευδής Παράσταση 1139

12. ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (UNCONSCIONABLE BARGAINS) 1149

13. ΠΛΑΝΗ (MISTAKE) 1161

Εισαγωγή 1161

Προσεγγίσεις και ταξινομήσεις 1163

Κοινή πλάνη (Common mistake) 1165

Κοινοδίκαιο, Δίκαιο της Επιείκειας και πρόσφατες

εξελίξεις 1170

Μονομερής πλάνη (Unilateral mistake) 1174

Διαφορετική πλάνη των δύο συμβαλλομένων

(Mutual mistake) 1181

Πλάνη περί τον Νόμο 1184

14. ΝON EST FACTUM 1187

15. ΔΙΟΡΘΩΣΗ (RECTIFICATION) 1191

16. ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ (GOOD FAITH) 1199

17. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1215

Εισαγωγή 1215

Μέθοδοι καταπολέμησης Καταχρηστικών Ρητρών 1217

Γενική εμβέλεια του Νόμου 1220

Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1222

α. Ατομική Διαπραγμάτευση 1224

β. Σημαντική Ανισορροπία 1226

γ. Καλή πίστη 1228

Δημόσια Πολιτική 1237

Σαφήνεια και Διαφάνεια 1240

Δανειοδότηση σε Ξένο Νόμισμα 1241

Συνέπειες χρήσης Καταχρηστικών Ρητρών 1245

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο – Επίκληση Καταχρηστικότητας 1247

18. ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 1251

19. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ 1259

Αναφορά σε Σύναψη Περαιτέρω Σύμβασης 1260

Επιστολές Πρόθεσης (Letters of Intent) 1262

Συμφωνίες υπό την Αίρεση Περαιτέρω ή Τελικής Σύμβασης (Subject to Contract) 1264

Επιστολές Υποστήριξης (Letters of Comfort) 1265

Συμφωνίες για Διαπραγμάτευση

(Agreements to Negotiate) 1267

Συμφωνίες υπό Αίρεση 1273

20. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1277

Eισαγωγή – Βασικές Προσεγγίσεις 1277

Βασική προσέγγιση του Κυπριακού Δικαίου 1279

Νέες προσεγγίσεις και προβληματισμοί στο σύγχρονο Κοινοδίκαιο 1282

Διαφοροποίηση ριζοσπαστικής προσέγγισης Hoffmann

στην πρόσφατη Νομολογία 1292

Περαιτέρω εξέταση της αντικειμενικής προσέγγισης στην ερμηνεία Συμβάσεων 1296

Χρησιμοποίηση προηγούμενων διαπραγματεύσεων στο ερμηνευτικό εγχείρημα 1297

Μεταγενέστερη συμπεριφορά στο ερμηνευτικό εγχείρημα 1300

Εμπορική Λογική 1304

Ενοποιημένη προσέγγιση στο ερμηνευτικό εγχείρημα 1308

Contra Proferentem 1311

Κατάληξη 1314

21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1317

Εξωγενής Μαρτυρία 1317

Υπογραφή Εγγράφων 1323

Ενσωμάτωση Όρων 1327

Όροι Σύμβασης 1328

α. Παραστάσεις και Συμβατικοί Όροι (Representations and Contractual Terms) 1329

β. Ρητοί και Εξυπακουόμενοι Όροι (Express and Implied Terms) 1332

γ. Ουσιώδεις και μη Ουσιώδεις Όροι της Σύμβασης (Conditions and Warranties) 1340

δ. Ενδιάμεσοι Όροι (Intermediate or Innominate Terms) 1341

ε. Όροι Εξαίρεσης (Exemption Clauses) 1343

22. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1355

Εισαγωγή 1355

Ουσιαστικό Δίκαιο 1378

Ειδικές Περιπτώσεις 1366

α. Περιορισμοί της Ελευθερίας του Γάμου 1366

β. Περιορισμοί Άσκησης Επαγγέλματος, Εμπορίου ή Επιχείρησης 1367

γ. Περιορισμοί στο Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη 1376

δ. Χρηστά Ήθη και Δημόσια Πολιτική 1378

Συνέπειες Παράνομης Σύμβασης 1380

23. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 1397

Εκπλήρωση Σύμβασης 1397

Συμφωνία για Αποδέσμευση 1406

Παράβαση Ουσιώδους Όρου και Τερματισμός Σύμβασης 1407

Προκαταβολική Παράβαση (Anticipatory Breach) 1410

Ματαίωση 1414

24. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (FRUSTRATION) 1415

Εισαγωγή 1415

Κυπριακό Δίκαιο 1419

Θεωρητική βάση της Ματαίωσης 1421

Σφαιρική αντιμετώπιση και οι «Επιταγές της Δικαιοσύνης» 1425

Εφαρμογή της αρχής της Ματαίωσης 1426

Επίκληση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 1429

Ματαίωση και Καταμερισμός Συμβατικών Κινδύνων 1437

Eπιπτώσεις Ματαίωσης 1440

Άρθρο 56(3) του Κυπριακού Νόμου 1443

25. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1449

Εισαγωγή 1449

Αποζημιώσεις 1450

Τιμωρητικές Αποζημιώσεις 1456

Ψυχική Ταλαιπωρία, Οδύνη, Αναστάτωση 1459

Βλάβη στην Υπόληψη 1463

Απώλεια Ευκαιρίας 1465

Διαφορετικές Προσεγγίσεις στην Επιδίκαση Αποζημιώσεων 1467

α. Συνήθης Αποκατάσταση μέσω Αποζημιώσεων 1467

β. Aπολεσθείσα Δαπάνη 1468

γ. Attorney-General v. Blake – Απόδοση Κέρδους Υπαίτιου Μέρους 1469

Ποιες ζημιές αποκαθίστανται; Απομακρυσμένες Ζημιές (Remoteness of Damage) 1472

Μετριασμός Ζημιών 1496

Ρήτρες Προκαθορισμένης Αποζημίωσης 1498

Eιδική εκτέλεση 1504

Διατάγματα 1512

26. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 1515

Σημασία του Δικαίου των Συμβάσεων 1515

Θεωρία, φιλοσοφικό υπόβαθρο και τάσεις στο κοινοδίκαιο 1517

Σκέψεις για το ουσιαστικό Δίκαιο των Συμβάσεων 1520

Διαμόρφωση του Δικαίου των Συμβάσεων και σύγχρονες εξελίξεις 1532

Δικαστική μεθοδολογία 1546

Αβέβαιο αλλά ενδιαφέρον το μέλλον του Κυπριακού Δικαίου των Συμβάσεων 1548

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ [i]