Galaxy Bookshop

,

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ερμηνεία του Ν 4412/2016, όπως ισχύει μετά τον Ν 4782/2021

53,00

Συγγραφές / Author: Τομαράς Δημήτρης
ISBN: 9786180801903
Εκδότης / Publisher: Νομική Βιβλιθήκη
Ημ. Εκδοσης / Date of Publish: 2023, 4η Εκδ.
Βιβλιοδεσία / Format:  Σκληρόδετη

Κωδικός προϊόντος: 9786180801903 Κατηγορίες: ,
Οι «Δημόσιες Συμβάσεις» αποτελούν την 4η έκδοση του έργου «Διοικητικές Συμβάσεις». Η ονομασία άλλαξε λόγω της διεύρυνσης της αρμοδιότητας των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεδομένου ότι και οι συμβάσεις ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπήχθησαν σε αυτά.
Το κείμενο της εργασίας έχει προσαρμοσθεί στις διατάξεις του N 4782/2021. Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί όλα τα νεότερα νομολογιακά δεδομένα. Στο τρίτο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους έχει προστεθεί μία ακόμη υποενότητα, η οποία αφορά στην διαιτησία επί δημοσίων έργων και μελετών (άρθρο 176 Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν 4782/2021).
Το έργο χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο Μέρος (Η διαδικασία καταρτίσεως της συμβάσεως) εξετάζεται η διαδικασία επιλογής του αναδόχου (διακήρυξη, έλεγχος δικαιολογητικών – προσφορών) και ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχου (προσωρινή δικαστική προστασία, ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ, ειδικά δικονομικά ζητήματα).
Στο δεύτερο Μέρος (Η εκτέλεση της δημοσίας συμβάσεως), αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια οι συνήθεις συμβατικές διαφορές, η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεως και η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως.
Συμπληρώνεται με νομολογία (ελληνική – κοινοτική), βιβλιογραφία (ελληνική – αλλοδαπή), δημοσιεύσεις του συγγραφέα και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον μελετητή του δημοσίου δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην Δ΄ EκδοσηV

Πρόλογος στην Γ΄ EκδοσηVII

Πρόλογος στην B΄ EκδοσηIX

Πρόλογος στην Α΄ EκδοσηXI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ1

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ6

LES CONTRATS ADMINISTRATIFS14

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ25

Ι. Συμβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου25

ΙΙ. Συμφωνίες με ν.π.ι.δ. του ευρυτέρου δημοσίου τομέως ή ιδιωτικούς φορείς29

ΙΙΙ. Περιορισμοί που τίθενται από την αρχή της νομιμότητος30

IV. Τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεως33

MΕΡΟΣ 1ον Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Α. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου39

α. Η διακήρυξη40

β. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών65

1. Νομικά προβλήματα κοινά σε όλα τα δικαιολογητικά65

2. Ζητήματα κατά κατηγορία πιστοποιητικών76

i) Εγγυητικές επιστολές76

ii) Πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση81

iii) Πιστοποιητικά οικονομικής φερεγγυότητος και τεχνικής ικανότητος των υποψηφίων83

iii 1) Πιστοποιητικά οικονομικής φερεγγυότητος83

iii 2) Η απόδειξη της τεχνικής ικανότητος των υποψηφίων86

iv) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητος.88

v) Πιστοποιητικό ονομαστικοποιήσεως μετοχών Α.Ε.92

vi) Η δήλωση του άρθρου 94 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί δια του άρθρου 36 του ν. 4782/2021 (προϊσχύοντος άρθρου18 παρ. 3 του π.δ/τος 394/1996 και άρθρου 18 παρ. 3 του π.δ/τος 118/2007) περί της καταγωγής των προσφερομένων υλικών97

vii) Ποινικό μητρώο και επαγγελματικά παραπτώματα99

viii) Λοιπά πιστοποιητικά104

γ. Ο έλεγχος των προσφορών106

1. Ο τυπικός έλεγχος των προσφορών106

i) Η κατάθεση της προσφοράς106

ii) Διαδικασία ανοίγματος των προσφορών121

2. Κρίση επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών124

i) Κριτήρια – προδιαγραφές124

ii) Βαθμολόγηση προσφορών131

iii) Η εκ μέρους της Διοικήσεως επανεξέταση των προσφορών132

iv) Ειδικώτερον περί οικονομικών προσφορών134

3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας139

Β. Ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχου142

α. Ιστορικά στοιχεία εν σχέσει προς την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο143

1. Γενικώς περί προσωρινής δικαστικής προστασίας143

2. Περί της ενδικοφανούς προδικαστικής προσφυγής150

3. Η αίτηση αναστολής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί δια του άρθρου 138 του ν. 4782/2021162

i) Γενικά162

ii) Ειδικώτερον επί του εννόμου συμφέροντος. Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου να προβάλλει λόγους κατά της συμμετοχής συνυποψηφίων του166

iii) Προβαλλόμενοι λόγοι169

iv) Λοιπά ζητήματα174

β. Η ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου182

1. Οριοθέτηση της ακυρωτικής αρμοδιότητος του ΣτΕ εν σχέσει προς τις αρμοδιότητες των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων182

i) Η φύση της αρμοδιότητος του Ελεγκτικού Συνεδρίου183

ii) Η θεωρία των αποσπαστών πράξεων193

iii) Η κατανομή των ακυρωτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου202

2. Ειδικά δικονομικά ζητήματα204

i) Το ζήτημα της κατά στάδια προβολής των λόγων204

i1. Δικονομικοί περιορισμοί στον παρεμπίπτοντα δικαστικό έλεγχο των διακηρύξεων205

i2. Ο έλεγχος των ενδιαμέσων πράξεων207

ii) Το ζήτημα των αλυσιτελώς προβαλλομένων λόγων211

iii) Το ζήτημα της εκ των υστέρων αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων216

ΜΕΡΟΣ 2ονΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Α. Οι συνήθεις συμβατικές διαφορές221

α. Οι διαφορές περί την εκτέλεση221

1. Επιμετρήσεις και λογαριασμοί (άρθρα 151 και 152 ως σήμερον ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 70-71 του ν. 4782/2021)221

2. Νέες εργασίες (άρθρο 156 του ν. 4412/2016, ως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 75 του ν. 4782/2021)237

3. Περί βλαβών και ελαττωμάτων250

i) Οι βλάβες250

β. Διαφορές περί την παραλαβή του έργου, την λύση της συμβάσεως και την έκπτωση του αναδόχου258

1. Η παραλαβή του έργου (βεβαίωση περατώσεως των εργασιών,άρθρο 168 του ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί δια του άρθρου 82 του ν. 4782/2021 και τα είδη της παραλαβής, άρθρα 169 και 172 του ιδίου νόμου, ως έχουν αντικατασταθεί δια των άρθρων 83 και 86 του ν. 4782/2021)258

2. Η έκπτωση του αναδόχου267

3. Λύση της συμβάσεως λόγω υπαιτιότητος της Διοικήσεως279

4. Λύση της συμβάσεως δια λόγους ανεξαρτήτους της βουλήσεως των συμβαλλομένων μερών (πτώχευση, θάνατος)288

Β. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεως290

α. Δυσκολίες ή αδυναμία εκτελέσεως της συμβάσεως291

1. Το γεγονός ανωτέρας βίας291

2. Οι δυσκολίες εκτελέσεως301

β. Η ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της διοικητικής συμβάσεως305

1. Η θεωρία του απροβλέπτου305

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 388 ΑΚ309

3. Οι λύσεις της ελληνικής νομολογίας312

γ. Οι επεμβάσεις της Διοικήσεως στην διοικητική σύμβαση316

1. Οι απόψεις της γαλλικής θεωρίας και νομολογίας316

2. Οι απόψεις της ελληνικής νομολογίας320

Γ. Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως324

α. Προσφυγή325

1. Η τήρηση της προδικασίας325

2. Περί του δικαστικού ενσήμου337

3. Δικαιούχοι της προσφυγής342

i) Η θέση της ελληνικής νομολογίας342

ii) Η γαλλική θεωρία περί διευρύνσεως του κύκλου των δικαιούχων της προσφυγής345

4. Η εκδίκαση της προσφυγής από το Διοικητικό Εφετείο348

β. Άλλα ένδικα βοηθήματα351

1. Αίτηση ακυρώσεως351

i) Ανάδοχοι κατά διοικητικών πράξεων που απλώς επηρεάζουν την εκτέλεση της καταρτισθείσης συμβάσεως352

ii) Τρίτοι κατά διοικητικών πράξεων ερειδομένων επί κανονιστικών όρων της συμβάσεως354

iii) Η δι’ αιτήσεως ακυρώσεως προσβολή διοικητικών πράξεων που αποφασίζουν την πρόωρη λύση των συμβάσεων357

2. Η αγωγή αποζημιώσεως361

i) Ευθεία αγωγή αποζημιώσεως εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αναδόχου361

ii) Αγωγή εκ μέρους των παρανόμως αποκλεισθέντων τρίτων363

iii) Αγωγή του Δημοσίου κατά του αντισυμβαλλομένου του369

γ. Η προσφυγή στην διαιτησία372

ΒιβλιογραφIα

Α. Eλληνική385

Β. Αλλοδαπή393

Aλλες δημοσιευσεις του συγγραφεως397

Αλφαβητικό Eυρετήριο