Galaxy Bookshop

, , , , , ,

Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία

55,00

Συλλογικό Έργο
Εκδότης: Σάκουλλας
Σελίδες: XVI + 210
ISBN: 978-960-648-423-0

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα πρακτικά του 2nd International Arbitration Forum κατά το οποίο αναλύθηκε αρχικά και εισαγωγικά το θέμα της Διαιτησίας, της Δημόσιας τάξης και της Διαφθοράς, αφού είναι γνωστό ότι τα τρία αυτά ζητήματα συχνά διαπλέκονται και δημιουργούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες προβληματισμούς.

Ειδικότερα, το 2nd International Arbitration Forum επέλεξε να ασχοληθεί με τέσσερις επιμέρους θεματικές αιχμής όπως: α) το ζήτημα του διαιτητεύσιμου των διαφορών, όπου αποτυπώνεται το έντονο πολιτειακό συμφέρον στη διατήρηση του πολιτειακού δικαιοδοτικού μονοπωλίου, β) το ζήτημα της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των διαιτητών, ιδίως όταν υπάρχει «αφανές» κώλυμα αυτών λόγω γνωσιακής προκατάληψης, γ) το ζήτημα της δημόσιας τάξης, στην απολύτως σύγχρονη εκδοχή της, εκείνη της διεθνικής δημόσιας τάξης, που εκδηλώνεται σε κάθε περίπτωση δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων και δ) με το ζήτημα της επενέργειας του δεδικασμένου μίας διαιτητικής απόφασης σε μεταγενέστερη διαιτητική δίκη.

Σε όλες τις προαναφερθείσες θεματικές το δημόσιο συμφέρον και η διαπλοκή του με τη διαιτησία, στις διάφορες εκφάνσεις της, είναι παρόν και ιδιαίτερα έντονο. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες προστίθενται σύντομες, αλλά εύστοχες παρεμβάσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τη θεωρία και την πρακτική της διεθνούς διαιτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο μέσα από τον οποίο ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

IXSCHEDULE

Καλωσόρισμα

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, Δικηγόρος

Δημόσιο συμφέρον και Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

Ι. Τα όρια του πεδίου εφαρμογής της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας

Προεδρεύουσα – Συντονίστρια: Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Georgios Petrochilos, Attorney at Law, Partner, Three Crowns, Paris, Visiting Professor, Bern and Fribourg

Redefining Arbitrability

Πέτρος Δημ. Σελέκος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δ.Ν.- Δικηγόρος Αθηνών

Το διαιτητεύσιμο διαφορών από Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες όταν έχουν ως αντικείμενο κρατικές ενισχύσεις

Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η δεκτικότητα υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία στο Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Σταυρόπουλος και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η δεκτικότητα υπαγωγής σε διαιτησία των φορολογικών διαφορών

II. Αμεροληψία και ανεξαρτησία των διαιτητών

Προεδρεύων – Συντονιστής: Ευάγγελος Βασιλακάκης,

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Christoph Müller, Professor, University of Neuchâtel (Switzerland)

Cognitive Biases of Arbitrators

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Η δημόσια διατύπωση επιστημονικής άποψης στην προβληματική της εξαίρεσης των διαιτητών

Anna P. Mantakou, Arbitrator, Managing Partner “Mantakou-Dougka-Law Firm”, Secretary General of the Hellenic Association for Arbitration – International Experts Committee of the Supreme Court of the People’s Republic of China

Behavioural Disorders of Arbitrators

Marily Paralika, Attorney at Law, Partner, Fieldfisher LLP, Member, ICC International Court of Arbitration

Relations between arbitrators – an effective tool or a source of bias?

III. Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς διαιτησίας

Προεδρεύων – Συντονιστής: Χαράλαμπος Παμπούκης,

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Stavros Brekoulakis, Professor and Director of the School of International Arbitration Queen Mary University of London, Member of Barristers Chambers 3 Verulam Buildings (Gray’s Inn)

A Critical Analysis of the Concept of Transnational Public Policy

Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ – Δικηγόρος

Υπερεθνική (διεθνική) vs διεθνής δημόσια τάξη

Gregory Logothetis, Attorney at Law, Partner, Koutalidis Law Firm

(International) public policy and the general clauses of private law dealing with good faith and boni mores

Gregory M. Pelecanos, Attorney at Law, LL.B (Athens), LL.M (UCL), Senior Partner at Ballas, Pelecanos & Associates, LPC.

Are “values” a proper, or even relevant standard of law in international arbitration?

Σωτήρης Δεμπεγιώτης, Δ.Ν.-Δικηγόρος, Εταίρος, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

Διεθνική (transnational) δημόσια τάξη και κίνδυνοι για τη διαιτητική διαδικασία και απόφαση

IV. Το δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων

Προεδρεύων – Συντονιστής: Δημήτρης Μπαμπινιώτης,

Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Κ. Φ. Καλαβρός –

Δικηγορική Εταιρία, Φίλιος· Μπαμπινιώτης· Κλουκίνας

Audley Sheppard QC, Chairman of the LCIA Board, Partner, Clifford Chance LLP, London

Res judicata and international arbitration: an English law perspective

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ

Η έννοια της αναγνώρισης κατά το άρθρο 3 της Σύμβασης Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες

Δεδικασμένο της διαιτητικής απόφασης και αυτονομία των μερών

Panayiotis Yiannopoulos, Assistant Professor D.U.Th.; Managing Partner Yiannopoulos & Kozi LL.P.

Applicable law for the determination by an arbitral tribunal of the ratione materiae and personae scope of res judicata of another arbitral award