Galaxy Bookshop

,

Αγγλο-Αμερικανικοί Συνταγματικοί Θεσμοί, Θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης

37,00

Author: Γεραπετρίτης Γιώργος
ISBN: 9789605625658
Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Date Published: 2016
Format: Paperback

Κωδικός προϊόντος: 9789605625658 Κατηγορίες: ,

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα βασικά κεφάλαια της αγγλο-αμερικανικής συνταγματικής ιστορίας και επιστήμης, με έμφαση στην επίδρασή της στη διαμόρφωση των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών, σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης.  Η σκέψη της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας, υπό την επίδραση των μεγάλων θεωρητικών του 19ου και του 20ού αιώνα, οι οποίοι είχαν τις επιστημονικές τους προσλαμβάνουσες στη Γαλλία και τη Γερμανία, επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ιστορική παράδοση της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Εντούτοις, η μεταφορά ενός σημαντικού μέρους της συνταγματικής θεωρίας σε Άγγλους και Αμερικανούς, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρέασε τη νομική παιδεία και στην Ελλάδα, ώστε σήμερα η μελέτη και η διδασκαλία των αγγλοσαξονικών πηγών να θεωρείται αυτονόητη για την πληρότητα της έρευνας.

Στην παρούσα μονογραφία προηγείται η εισαγωγή στο αντικείμενο, όπου αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο εννόμων τάξεων και κοινωνιών. Το έργο χωρίζεται σε δύο Μέρη. Κάθε χώρα (Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) καταλαμβάνει ένα ιδιαίτερο μέρος. Εντός του Μέρους αυτού ανευρίσκονται τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην πολιτική και συνταγματική ιστορία με ανάδειξη και ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών στην ιστορική πορεία των δύο χωρών προς το συνταγματικό κράτος και, εντός αυτού, τις μεγάλες συνταγματικές στιγμές. Ακολουθείται χρονολογική σειρά στη σχετική καταγραφή, με ένταξη σε ευρύτερες ιστορικές περιόδους, που ενέχει βεβαίως ένα ισχυρό στοιχείο υποκειμενικής προσέγγισης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναδεικνύει τα σπουδαιότερα συνταγματικά κείμενα και ορισμένους από τους συνταγματικούς θεσμούς, που άσκησαν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση των οικείων συνταγματικών συστημάτων. Η επιλογή των κειμένων και των θεσμών έγινε με κριτήριο κυρίως τον βαθμό επιρροής που αυτοί άσκησαν στη διαμόρφωση των οικείων συνταγματικών συστημάτων αλλά και στην αντανακλαστική τους αξία για τον δυτικό συνταγματισμό συνολικά. Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει τη συνταγματική θεωρία των δύο χωρών, με έμφαση σε μεγάλους θεωρητικούς αλλά και σημαντικά επιστημονικά, ιδεολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα που αποτελούν μέρος της νομικής τους παράδοσης.

Στο τέλος του έργου παρατίθεται επίμετρο με τις βασικές πρωτογενείς πηγές των δύο χωρών στην ελληνική γλώσσα.

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης το βιβλίο περιλαμβάνει δύο ευρετήρια, καθ΄ ύλην και ονομάτων.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 6.1
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κεντρομόλος διάσταση Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ Α΄ Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία Σελ. 21
1.1 Η αγγλική ιστορία πριν από τη νορμανδική εισβολή (1066) Σελ. 22
1.2 Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού συστήματος (13ος-17ος αιώνας) Σελ. 23
1.3 Ο «μεγάλος» 17ος αιώνας των θεσμών Σελ. 29
1.4 Η αυτοκρατορία και η Βιομηχανική Επανάσταση (18ος αιώνας και εντεύθεν) Σελ. 34
1.5 Ο 20ός αιώνας της θεσμικής ανασυγκρότησης Σελ. 37
1.6 Οι σταθερές στην ιστορία των αγγλικών θεσμών Σελ. 49
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί
2.1 Χάρτα των Ελευθεριών (Carta Libertatum, 1100) Σελ. 54
2.2 Η Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum, 1215) Σελ. 55
2.3 Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights, 1628) Σελ. 58
2.4 Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Instrument of Government, 1653) Σελ. 59
2.5 Habeas Corpus Act (1679) Σελ. 60
2.6 Bill of Rights (1689) Σελ. 61
2.7 Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement, 1701) Σελ. 62
2.8 Συνθήκη της Ένωσης (Treaty of Union, 1707) Σελ. 63
3. Συνταγματική θεωρία
3.1 O Coke και η απαρχή της περιορισμένης διακυβέρνησης Σελ. 65
3.2 Η πολιτειολογική σκέψη των Hobbes και Locke και των Levellers για τη σχέση εξουσίας και υποκειμένων Σελ. 67
3.3 Burke, Bentham και John Stuart Mill: Κριτική και εδραίωση του φιλελευθερισμού στη Βρετανία Σελ. 70
3.4 Blackstone, Hume, Austin και Hart: Η βρετανική εκδοχή του νομικού θετικισμού Σελ. 73
3.5 Ο Dicey και η εδραίωση των βάσεων του βρετανικού πολιτεύματος Σελ. 77
3.6 Ο May και η κωδικοποίηση των κοινοβουλευτικών παραδόσεων Σελ. 80
ΜΕΡΟΣ Β΄ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία
1.1 Η Αμερική ως αποικία πριν από την ανεξαρτησία από τον 15ο αιώνα έως τον 17ο αιώνα Σελ. 85
1.2 Η πορεία προς τη συγκρότηση του κράτους τον 18ο αιώνα: αφύπνιση, επανάσταση, συνομοσπονδία και ομοσπονδία Σελ. 88
1.3 Η διαμόρφωση του συνταγματισμού στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα Σελ. 97
1.4 Η διαμόρφωση του ρεπουμπλικανισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα Σελ. 102
1.5 Η επικράτηση της δημοκρατικής ανάγνωσης του Συντάγματος στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα Σελ. 105
1.6 Η εδραίωση των συνταγματικών δικαιωμάτων στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα Σελ. 113
1.7 Η κρίση των συνταγματικών δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα Σελ. 121
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί
2.1 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776) Σελ. 129
2.2 Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1777) Σελ. 130
2.3 Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787) Σελ. 133
2.4 Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Σελ. 137
2.5 Marbury κατά Madison (1803) Σελ. 150
3. Συνταγματική θεωρία
3.1 O Paine και η θεωρητική συναίρεση Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης Σελ. 156
3.2 Holmes, Cardoso, Pound και Llevellyn: Ο αμερικανικός νομικός ρεαλισμός Σελ. 157
3.3 Kennedy, Unger, Gordon, MacKinnon: Κριτική Σχολή του Δικαίου Σελ. 162
3.4 Coase, Becker και Posner: Η οικονομική ανάλυση του δικαίου Σελ. 165
3.5 Rawls και Dworkin: Ο σύγχρονος αμερικανικός φιλελευθερισμός Σελ. 168
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η φυγόκεντρος διάσταση Σελ. 173
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Πρωτογενείς συνταγματικές πηγές
Α. Συνταγματικά κείμενα Αγγλίας / Ηνωμένου Βασιλείου
1. Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum) (1215) Σελ. 181
2. Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights) (1628) Σελ. 193
3. Habeas Corpus Act (1679) Σελ. 197
4. Bill of Rights (1689) Σελ. 201
5. Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement) (1701) Σελ. 208
6. Νόμος για την Ένωση με την Αγγλία (Union with England Act) (1707) Σελ. 210
7. MacCormick κατά Λόρδου Συνηγόρου (Lord Advocate) (1953) Σελ. 213
8. Νόμος περί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Communities Act) (1972) Σελ. 219
9. Νόμος περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Act) (1998) Σελ. 221
Β. Συνταγματικά κείμενα ΗΠΑ
1. Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776) Σελ. 225
2. Σύνταγμα του Νιου Χαμσάιρ (1776) Σελ. 229
3. Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1777) Σελ. 232
4. Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787) Σελ. 241
5. Τροποποιήσεις του Συντάγματος των ΗΠΑ I-X (Bill of Rights) (1791) Σελ. 251
6. Τροποποιήσεις του Συντάγματος των ΗΠΑ XI-XXVII (1795-1992) Σελ. 253
7. The Federalist Papers: No. 1(1787) Σελ. 261
8. Marbury κατά Madison (1803) Σελ. 265
9. Lochner κατά Νέας Υόρκης (1905) Σελ. 270
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I. Ελληνική Σελ. 281
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 282
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑ ΥΛΗΝ Σελ. 295
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Σελ. 299